The SoftSmithy Development Utility Library Documentation (v0.5)